Buggsök: Tid i textBox med CalendarExtender

En bloggeditor spelade spratt med oss. Tiden i datumet då det postades ändrades till midnatt (00:00:00) då och då. Trodde först det var nån databas-grej, men när jag debuggade så kom jag på att vår ajax-kalender var felinställd. Så här såg den ut.

<asp:TextBox Font-Size="10px" ID="uxPublishedDate" Width="100"
         Text='<%# Bind("PublishedDate") %>'
         runat="server" />
         <ajaxToolkit:CalendarExtender runat="server"
         ID="CalendarExtender1"
         TargetControlID="uxPublishedDate"
         Format="yyyy-MM-dd HH:mm:ss">
         </ajaxToolkit:CalendarExtender>

När jag tog bort Format="yyyy-MM-dd HH:mm:ss" fungerade det bättre och tiden behölls.

Comments