SQL-fråga med CROSS APPLY

APPLY (msdn) är ett nytt SQL-kommando i SQL Server från och med version 2005 och finns i två olika varianter, CROSS APPLY och OUTER APPLY.

Kan inte säga att jag förstått dessa funktionerna helt, men jag har hittat ett bra användningsområde för CROSS APPLY. Nämligen att kunna bygga upp VIEWs med data från en relationstabell och sammanfoga dessa i en ny kolumn separerade med valfritt tecken. Detta kallas tydligen "aggregate concatenation".

Läste även att denna metod går emot huvudideén för hur en relationsdatabas är tänkt att fungera, så har du ett behov att göra såna här SQL-frågor kan det vara snart att tänka om ifall det går att göra på ett bättre sätt. Eller kanske hämta ut datan separat och bygga ihop vyn i buisness-lagret.  

Kommer här visa hur det kan fungera genom ett exempel, här först databasdiagrammet.

 

Sen ett skript (skapat med SubSonic) som bygger upp hela databasen:

SET ANSI_NULLS ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Products]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Products](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ProductName] [nvarchar](150) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL,
 CONSTRAINT [PK_Products] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
/****** Object:  Table [dbo].[Colors]    Script Date: 07/07/2008 16:58:21 ******/
SET ANSI_NULLS ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Colors]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Colors](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ColorName] [nvarchar](150) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL,
 CONSTRAINT [PK_Colors] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
/****** Object:  Table [dbo].[ProductColor]    Script Date: 07/07/2008 16:58:21 ******/
SET ANSI_NULLS ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[ProductColor]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[ProductColor](
    [ProductId] [int] NOT NULL,
    [ColorId] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_ProductColor] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [ProductId] ASC,
    [ColorId] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
/****** Object:  View [dbo].[ListOfColorsView]    Script Date: 07/07/2008 16:58:21 ******/
SET ANSI_NULLS ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[ListOfColorsView]'))
EXEC dbo.sp_executesql @statement = N'CREATE VIEW dbo.ListOfColorsView
AS
SELECT DISTINCT ProductName, ListOfColors = LEFT(o.list, LEN(o.list) - 1)
FROM         Products CROSS APPLY
                          (SELECT     CONVERT(VARCHAR(12), ColorName) + '','' AS [text()]
                            FROM          dbo.Colors c INNER JOIN
                                                   dbo.ProductColor ON c.Id = dbo.ProductColor.ColorId
                            WHERE      (dbo.ProductColor.ProductId = dbo.Products.Id)
                            ORDER BY c.ColorName FOR XML PATH('''')) o(list)
'
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_ProductColor_Colors]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[ProductColor]'))
ALTER TABLE [dbo].[ProductColor]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_ProductColor_Colors] FOREIGN KEY([ColorId])
REFERENCES [Colors] ([Id])
ALTER TABLE [dbo].[ProductColor] CHECK CONSTRAINT [FK_ProductColor_Colors]
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_ProductColor_Products]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[ProductColor]'))
ALTER TABLE [dbo].[ProductColor]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_ProductColor_Products] FOREIGN KEY([ProductId])
REFERENCES [Products] ([Id])
ALTER TABLE [dbo].[ProductColor] CHECK CONSTRAINT [FK_ProductColor_Products]

Och lite testdata:

ALTER TABLE [Colors] NOCHECK CONSTRAINT ALL
GO
ALTER TABLE [Colors] DISABLE TRIGGER ALL
GO

SET IDENTITY_INSERT [Colors] ON
PRINT 'Begin inserting data in Colors'
INSERT INTO [Colors] ([Id], [ColorName])
VALUES(1, 'Red')
INSERT INTO [Colors] ([Id], [ColorName])
VALUES(2, 'Blue')
INSERT INTO [Colors] ([Id], [ColorName])
VALUES(3, 'Green')
SET IDENTITY_INSERT [Colors] OFF
ALTER TABLE [Colors] CHECK CONSTRAINT ALL
GO

ALTER TABLE [Colors] ENABLE TRIGGER ALL
GOALTER TABLE [Products] NOCHECK CONSTRAINT ALL
GO
ALTER TABLE [Products] DISABLE TRIGGER ALL
GO

SET IDENTITY_INSERT [Products] ON
PRINT 'Begin inserting data in Products'
INSERT INTO [Products] ([Id], [ProductName])
VALUES(1, 'Test product 1')
INSERT INTO [Products] ([Id], [ProductName])
VALUES(2, 'Test product 2 - No Colors')
SET IDENTITY_INSERT [Products] OFF
ALTER TABLE [Products] CHECK CONSTRAINT ALL
GO

ALTER TABLE [Products] ENABLE TRIGGER ALL
GOALTER TABLE [ProductColor] NOCHECK CONSTRAINT ALL
GO
ALTER TABLE [ProductColor] DISABLE TRIGGER ALL
GO

PRINT 'Begin inserting data in ProductColor'
INSERT INTO [ProductColor] ([ProductId], [ColorId])
VALUES(1, 1)
INSERT INTO [ProductColor] ([ProductId], [ColorId])
VALUES(1, 2)
INSERT INTO [ProductColor] ([ProductId], [ColorId])
VALUES(1, 3)
ALTER TABLE [ProductColor] CHECK CONSTRAINT ALL
GO

ALTER TABLE [ProductColor] ENABLE TRIGGER ALL
GO

Det mest intressanta är ju själva vyn som separerar datan från relationstabellen med ett kommatecken mellan varje värde.

SELECT DISTINCT ProductName, ListOfColors = LEFT(o.list, LEN(o.list) - 1)
FROM         Products CROSS APPLY
                          (SELECT     CONVERT(VARCHAR(12), ColorName) + ',' AS [text()]
                            FROM          dbo.Colors c INNER JOIN
                                                   dbo.ProductColor ON c.Id = dbo.ProductColor.ColorId
                            WHERE      (dbo.ProductColor.ProductId = dbo.Products.Id)
                            ORDER BY c.ColorName FOR XML PATH('')) o(list)

Svaret från denna vyn ser ut så här:

Test product 1    Blue,Green,Red
Test product 2 - No Colors    NULL

Mer läsning:

http://zulfiqar.typepad.com/zulfiqars_web/2005/04/tsql_concatenat.html

http://blog.sqlauthority.com/2008/01/04/sql-server-2005-cross-apply/

Comments

Ladda upp dina bilder, låtar mm. så att andra kan se dem! http://fileblock.sytes.net